REKRUTACJA PRAKTYKI

Zapraszamy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20!

Szczegóły dotyczące praktyk, tj. kwoty stawek i przewodnik dotyczący praktyk zamieszczone są poniżej. Dokumenty znajdują się w osobnej zakładce: DOKUMENTY PRAKTYKI. W przypadku dodatkowych pytań również zapraszamy do kontaktu.

 praktyki 2019

 Zapraszamy do skorzystania z oferty praktyk w programie ERASMUS+!

Rekrutacja na praktyki studenckie (w trakcie studiów) w ramach Programu Erasmus+ jest ciągła, obowiązuje aż do wyczerpania limitu miejsc w danym roku akademickim!

Rekrutacja na praktyki absolwenckie trwa cały bieżący rok akademicki (składanie wniosków) jednak rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów odbywa się w II połowie czerwca danego roku akademickiego (do rekrutacji należy podejść PRZED OBRONĄ PRACY) a realizacja praktyk następuje w trakcie do 12 miesięcy po obronie pracy licencjackiej/ magisterskiej/ doktorskiej. 

Procedura rekrutacyjna ( dokumentacja i stawki miesięczne) są takie same dla praktyk studenckich (w trakcie studiów) i praktyk absolwenckich (po obronie).

Wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2018/19 i 2019/20 – wysokość stawek w programie Erasmus+:

Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektora: szkolnictwo wyższe. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w Przewodniku programu Erasmus+.

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

500

Od roku akademickiego 2017/18 w ramach studenckich praktyk obowiązuje program PO WER. Program PO WER nie obowiązuje praktyk absolwenckich.


Rekrutacja w ramach praktyk jest zgodna z Wydziałowym Regulaminem Programu Erasmus+

PRZEWODNIK REKRUTACJI W RAMACH PRAKTYK

 1. Decydując się na wyjazd w ramach praktyk studenckich obowiązujących w programie studiów, student powinien zorientować się, czy jego koordynator praktyk z danej specjalności wyraża zgodę na odbywanie praktyk programowych poza granicami kraju przed rozpoczęciem aplikacji na praktyki w programie Erasmus+.
 2. W przypadku praktyk dodatkowych program praktyki ustalany jest z Wydziałowym Koordynatorem lub Administratorami Programu Erasmus+.
 3. Student we własnym zakresie organizuje praktykę za granicą.
 4. Kandydat powinien dostarczyć do Wydziałowego Koordynatora lub Administratorów Programu Erasmus+:
 • wniosek o wyjazd (CV oraz list motywacyjny w języku polskim i w języku obcym);
 • zaświadczenie o średniej ocen (wyciąg z dziekanatu);
 • zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych (kserokopie);
 • zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające działalność studencką (kserokopie);
 • wypełniony wstępnie i podpisany przez instytucję przyjmującą studenta Learning Agreement For Traineeships – Before the Mobility;
 1. Kandydat odbędzie rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą m.in. kompetencje językowe niezbędne podczas wyjazdu.
 2. Po zakwalifikowaniu się kandydat podpisze z uczelnią macierzystą umowę finansową, która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium.Wypłata stypendium następuje w ciągu 3 tygodni po podpisaniu umowy finansowej. Stypendium wypłacane jest jednorazowo na czas trwania pobytu zagranicznego w kwocie odpowiadającej 90% dofinansowania. Pozostałe 10% dofinansowania student otrzyma po rozliczeniu wyjazdu na macierzystej uczelni.
 3. Student ma prawo korzystać z OLS – kursu językowego online, dostępnego podczas mobilności zagranicznej. Obowiązek użytkowania systemu dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym (praktyki, praca w projekcie EVS) jest: włoski, hiszpański, angielski, niemiecki, niderlandzki, francuski, czeski, duński, grecki, portugalski, szwedzki. Planowane jest stopniowe rozszerzanie systemu o pozostałe języki oficjalne UE. Po wypełnieniu testu językowego przed wyjazdem student przynosi potwierdzenie jego wykonania (wydruk wyników). 
 4. Student wyjeżdża na praktykę 🙂
 5. Po powrocie z praktyk student wypełnia ankietę uczestnika programu Erasmus+ (online). Po jej wypełnieniu przynosi pierwszą stronę jako potwierdzenie do Koordynatora Wydziałowego Erasmus+.
 6. Po powrocie z praktyk student wypełnia test językowy OLS. Po wypełnieniu testu językowego po wyjeździe student przynosi potwierdzenie jego wykonania (wydruk wyników). 
 7. Po powrocie z praktyk maksymalnie w przeciągu 5 tygodni student jest zobligowany rozliczyć się z wyjazdu w ramach praktyk przedstawiając w uczelni macierzystej oryginalny dokument Learning Agreement for Traineeships – After the Mobility) z należytymi datami, pieczęciami i podpisami.
 8. Wszystkie niezbędne dokumenty są do pobrania w zakładce DOKUMENTY PRAKTYKI.